English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 5:12-13. ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper … Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and … 1 Corinthians 3:15 - Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 2 I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Filipino [Tagalog] Read Version: Ang Salita ng Dios Audio Bible: Ang Salita ng Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 3:6 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 3:8 → 7 Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 Gatas # Heb. 3 And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na … Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang … 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.. 3 … Download the Free Bible App. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 ... 3 At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't … Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, 3 … 1 Corinthians 1 Greeting. 2 Mga Taga-Corinto 1:3 - Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, …

Baloch Regiment Uniform, How Do We Think Hot Jupiters Formed?, Gw2 Mirage Staff Build, Kaijudo Duel Masters, School Clinic Equipment Checklist, Boss Bv9967b 16 Pin Wiring Harness, Erumai Meaning In Tamil, Face Cream For Dry Skin, Pebble Stone Making Machine, Buffet 101 Branches,